Sağlık Hukuku

Tedavi sürecinde ki tıbbi hatalardan doğacak sorumluluk, hekim hakları, hasta hakları, Sağlık kuruluşlarına yönelik kurumsallaşma eğitimi, genel olarak sağlık hukukunda doğacak davalarda avukatlık hizmeti vermekteyiz. Teknolojinin gelişmesi ile günümüzde hasta ile doktor, hasta ile hastane arasında sıklıkla uyuşmazlık yaşanmakta ve uyuşmazlıklar çoğu zaman mahkemede sonuçlanmaktadır.
Hekimlerin belirli ölçülere, standartlara uymadığından bahisle açılan bu malpraktis davalarında hem hastanelere hem hastalara avukatlık hizmeti vermekteyiz.
Sağlık Hukuku açısından “komplikasyon” ifadesi önem arz etmektedir.

Komplikasyon hekim tarafından standartlara uygun bir müdehalenin sonucunda istenmeyen sonuçların ortaya çıkması durumudur. Malpraktis, halk arasındaki deyimiyle doktor hatasıdır. Türk Tabipler Birliği ise Malpraktis(Malpractice) “bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uygulanmasıdır” olarak tanımlamaktadır. Malpraktis davalarında en önemli husus kusurdur.
Kusur yoksa sorumlulukta yoktur ilkesi gereği malpraktis söz konusu olması için kusurun varlığı şarttır. Malpraktis’in varlığı halinde Hekime ve Hastaneye karşı tazminat davaları, Hekime karşı suç duyurusunda bulunulması gibi farklı davalar ortaya çıkacaktır. Malpraktis davaları hekimin kamu da çalışması halinde davalı idareye, hekimin özelde çalışması halinde ise dava hekim ve hastaneye açılmalıdır.