Tehir-i İcra (İcranın Geri Bırakılması) Süreci

YENİ TEHİR-İ İCRA (İCRANIN GERİ BIRAKILMASI) USULÜ (TAHLİYEDE VE PARA BORÇLARINDA)   Öncelikle ilk derece mahkemesinin kararı tehir-i icra talepli olarak istinaf edilmelidir. Daha sonra, mahkemeden icra takibine konu mahkeme kararının istinaf edildiğine ilişkin derkenar yazısı alınır. İcra takibi dosyasına derkenar yazısı ibraz edilir. Kararı mahkeme kalemi de UYAP yoluyla icra müdürlüğü dosyasına gönderebilir. Teminat…

İdarenin Hizmet Kusuru ve Makul Sürede Yargılanma Hakkı İle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı

FATMA KILIÇ VE İBRAHİM HALDIZ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2017/37387) Karar Tarihi: 21/4/2021 Başvuru; idarenin hizmet kusurundan kaynaklanan manevi zararların tazmin edilmemesi nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığının korunması hakkının, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir. Kararın Tamamını Okumak İçin Tıklayınız

Sağlık Hukuku Yargılamaları ve İdarenin Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Sorumluluğu İle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı

SONGÜL SERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2017/35648) Karar Tarihi: 20/5/2021 Başvuru, enjeksiyon işlemi sonrası oluşan zararın tazmini istemiyle açılan tam yargı davasında hakkaniyete aykırı karar verilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir Kararın Tamamını Okumak İçin Tıklayınız

Hasta Kayıtlarının Tutulmaması ya da Eksik Tutulması İle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı

HASAN KAMER BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2018/11847) Karar Tarihi: 16/6/2021 Başvuru, tıbbi ihmal sonucu zarara uğranılması nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. Kararda Hasta Kayıtlarının Tutulmaması ya da Eksik Tutulması İle İlgili önemli tespitler bulunmaktadır. Kararın Tamamını Okumak İçin Tıklayınız

Ölüm ve Kronik Hastalığa Yakalanma İlgili Olarak Etkin Araştırma Yapılmaması ve Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali İle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı

Harun Şen ve Zeynep Şen tarafından 2019/11174 Başvuru sayısıyla yapılan bireysel başvuruda, yaşam hakkına ve makul sürede yargılanma hakkına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı. Karar tarihi: 16/11/2021 Kararın Tamamını Okumak İçin Tıklayınız

Sağlık Personeline Karşı İşlenen Suçlar İle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı

Ceyhan 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na 2/1/2014 tarihli ve 6514 sayılı Kanun’un 47. maddesiyle eklenen ek 12. maddeye 15/4/2020 tarihli ve 7243 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinin Anayasa’nın 2., 10., 38. ve 141. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine karar verilmesi…

Aile Hekimliği İle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı

Danıştay İkinci Dairesi tarafından, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 8. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “…sözleşmenin feshini gerektiren nedenler,…” ibaresinin Anayasa’nın 7., 38. ve 128. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talep edilmiştir. Esas Sayısı: 2022/43 Karar Sayısı: 2022/81 Karar Tarihi: 21/6/2022 Kararın Tamamını Okumak İçin Tıklayınız

Tıbbi Uygulama Hataları (Malpraktis) İle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı

Tıbbi Uygulama Hataları (Malpraktis) İle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı – Başvuru No: 2020/1066 – Secdiye Başaran Başvurusu Başvurucu Secdiye Başaran tarafından, tıbbi ihmal sonucu zarara uğranılması nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine ilişkin AYM başvurusu. Kararın Tamamını Okumak İçin Tıklayınız